วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาไทย          ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

          ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียงของคำแน่นอนหรือวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาจีน และออกเสียงแยกคำต่อคำ เป็นที่ลำบากของชาวต่างชาติเนื่องจาก การออกเสียงวรรณยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคำ และการสะกดคำที่ซับซ้อน นอกจากภาษากลางแล้ว ในประเทศไทยมีการใช้ ภาษาไทยถิ่นอื่นด้วย

ชื่อและที่มา

          คำว่า ไทย หมายความว่า อิสรภาพ เสรีภาพ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ เพราะการจะเป็นอิสระได้จะต้องมีกำลังที่มากกว่า แข็งแกร่งกว่า เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก แม้คำนี้จะมีรูปเหมือนคำยืมจากภาษาบาลีสันสกฤต แต่แท้ที่จริงแล้ว คำนี้เป็นคำไทยแท้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างคำที่เรียกว่า 'การลากคำเข้าวัด' ซึ่งเป็นการลากความวิธีหนึ่ง ตามหลักคติชนวิทยา คนไทยเป็นชนชาติที่นับถือกันว่า ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล เมื่อคนไทยต้องการตั้งชื่อประเทศว่า ไท ซึ่งเป็นคำไทยแท้ จึงเติมตัว เข้าไปข้างท้าย เพื่อให้มีลักษณะคล้ายคำในภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อความเป็นมงคลตามความเชื่อของตน ภาษาไทยจึงหมายถึงภาษาของชนชาติไทยผู้เป็นไทนั่นเอง

เพลงก เอ๋ย กไก่ เพลงสำหรับการศึกษาภาษาไทยในวัยเรียน

    

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พระธรรมทูต
          พระธรรมทูต หรือ พระธรรมจาริก หมายถึงภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทำหน้าที่เหมือนทูตทางธรรมหรือทูตของพระศาสนา

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ทัศนศิลป์ & ศิลปะพื้นบ้าน          ทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ การทำงานศิลปะอย่างมีจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน การสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง          ศิลปะพื้นบ้าน หมายถึง ศิลปะที่มีความงามความเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้านทั่วๆ ไปสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางด้านความงาม และประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถิ่น ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้กล่าวว่า หมายถึง “ศิลปะชาวบ้าน” เช่น การร้องรำทำเพลง การวาดเขียน และอื่นๆ ซึ่งมีกำเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน ศิลปะชาวบ้านหรือศิลปะพื้นบ้านส่วนใหญ่จะเกิดควบคู่กับการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ภายใต้อิทธิพลของชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และความจำเป็นของสภาพท้องถิ่น เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตึกระฟ้าตึกระฟ้า ในยุโรปจะ หมายถึงตึกที่มีความสูง 152.4 เมตรขึ้นไป (แต่กับทวีปอื่นๆ จะใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไป) โดยตึกระฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงาน โรงแรม หรือที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้น ยังไม่มีตึกที่สูงเกินกว่า 6 ชั้น เนื่องจาก ผู้คนไม่ต้องการเดินขึ้นบันไดสูง และไม่สามารถปั๊มน้ำให้สูงเกินกว่า 15 เมตรได้ ตึกระฟ้าเริ่มเป็นไปได้หลังจากความสำเร็จในการพัฒนาเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และปั๊มน้ำ รวมถึงการสร้างลิฟต์

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

อันดับ ตึก เมือง ประเทศ ความสูง ชั้น ปีที่สร้างเสร็จ (พ.ศ.)
1 บูร์จคาลิฟา ดูไบ  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 828 ม. 2,717 ฟุต 162 2553
2 ไทเป 101 ไทเป  ไต้หวัน 509 ม. 1,671 ฟุต 101 2547
3 เซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ เซี่ยงไฮ้  จีน 492 ม. 1,614 ฟุต 101 2551
4 อินเตอร์เนชันแนลคอมเมิร์ซเซ็นเตอร์ ฮ่องกง  จีน 483 ม. 1,514 ฟุต 118 2552
5 เปโตรนาส ตึก 1 กัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย 452 ม. 1,483 ฟุต 88 2541
5 เปโตรนาส ตึก 2 กัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย 452 ม. 1,483 ฟุต 88 2541
6 หนานจิงกรีนแลนด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ หนานจิง  จีน 450 ม. 1,476 ฟุต 66 2552
7 วิลลิสทาวเวอร์ ชิคาโก  สหรัฐอเมริกา 442 ม. 1,451 ฟุต 108 2517
8 กว่างโจวเวสต์ทาวเวอร์ กว่างโจว  จีน 438 ม. 1,435 ฟุต 103 2552
9 จินเหมาทาวเวอร์ เซี่ยงไฮ้  จีน 421 ม. 1,380 ฟุต 88 2541
10 ทูอินเตอร์เนชัลนัลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์ ฮ่องกง  จีน 415 ม. 1,362 ฟุต 88 2546